N 45°39’49.2″   E 16°31’19.6″

Politika upravljanja kvalitetom i okolišem