High Low System Electronics d.o.o.

Mjerenje i ispitivanje

Mjerenja i ispitivanja

Na temelju Zakona o gradnji Investitor je poslove ispitivanja dužan povjeriti osobama koje su ovlaštene za obavljanje istih na temelju posebnog zakona.  

Tehničkim propisom za niskonaponske električne instalacije (NN 05/2010) utvrđeni su zahtjevi za ispitivanje novih i postojećih električnih instalacija gdje je određeno da se pregledi i ispitivanja električnih instalacija obavezno provode upotrebom odgovarajuće mjerne i ispitne opreme sukladno normi HRN HD 60364-6 i normama na koje ta norma upućuje. O provedenom pregledu i ispitivanjima vodi se zapisnik. 

High Low System Electronics d.o.o. sukladno normi HRN HD 60364-6 vrši pregledavanja (eng. Inspection) i ispitivanja (eng. Testing) električnih instalacija te za iste izrađuje protokole ispitivanja: 

 • Pregledavanje električne instalacije 
 • Način zaštite od električnog udara 
 • Prisustvo pregrada protiv vatre i drugih mjera protiv širenja vatre i prisustvo zaštite od toplinskih učinaka 
 • Odabir vodiča prema trajno podnosivim strujama i padu napona 
 • Odabir i udešenost zaštitnih i nadzornih naprava 
 • Postojanje i ispravni smještaj prikladnih naprava za odvajanje i sklapanje 
 • Odabir opreme i zaštitnih mjera prema vanjskim utjecajima 
 • Ispravno označavanje (prepoznavanje) neutralnih i zaštitnih vodiča 
 • Da se jednopolna sklopna naprava nalazi na linijskim vodičima 
 • Postojanje shema, natpisa upozorenja i slično 
 • Označavanje (prepoznavanje) strujnih krugova, nadstrujnih naprava, sklopki, stezaljki i sl. 
 • Primjerenost spojeva vodiča 
 • Postojanje i svrsishodnost zaštitnih vodiča uključivo vodiče zaštitnog izjednačavanja potencijala i dodatnog izjednačavanja potencijala 
 • Dostupnost opreme za lako posluživanje, prepoznavanje i održavanje 
 • Ispitivanje električne instalacije 
 • Neprekinutost vodiča 
 • Izolacijski otpor električne instalacije 
 • Zaštita sa SELV i PELV ili električnim odjeljivanjem strujnih krugova 
 • Otpor/impedancija izoliranih podova i zidova 
 • Automatski isklop opskrbe 
 • Dodatna zaštita 
 • Polaritet 
 • Redoslijed faza i pogonska ispitivanja 
 • Pad napona 

         Na temelju Tehničkog propisa za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/2008 i NN 33/2010) i na temelju norme HRN EN 62305-3 vršimo pregled i ispitivanje sustava zaštite udara od munje na građevinama.